Intlungu kamaMkhwemte (IsiXhosa Home Language Grade 8: Novel) ePDF (1-year licence)

Level/Grade: Grade 8
Author(s): Mazantsi, S
ISBN: 9780636169777
License: 1-year licence
File type: ePDF
R48,00
R48,00
UMaMkhwemte ngunontlalo-ntle ohlonitshiweyo ekuhlaleni ngenxa yemisebenzi yakhe. Unxulumano analo nabantu belali yakhe luyancomeka. Kodwa ke, njengaye nawuphina umzali, ugagana namahla-ndinyuka okukhulisa abantwana.

UMaMkhwemte uzikhulisela oonyana abathathu kwakunye nentombi yomninawa yomyeni wakhe. Aba bantwana bakhe bangquzulana nezinto ezingumceli-mngeni ebomini babo. Ingaba uMaMkhwemte uyamelana nezi ngxaki?

Umfundi uza kushiyeka ethabathekile kwaye eshiyeka nomfanekisongqondweni yentlalo ephilwa ngabantu abakweli bali.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:
  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.
Country South Africa
Product Type Novel
Author(s) Mazantsi, S
Level/Grade Grade 8
Brand MML Literature
Imprint Maskew Miller Longman
ISBN 9780636169777
Licence 1-year licence
File type ePDF
Format Fixed layout
Write a review of this product